Investigation of Physical Activity Levels of Science High School Students According to Different Variables
1
Advances in Health, Sports and Technology Sciences 2023; 1(4): 1-10 DOI: 10.54152/asujshr.1251548
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The purpose of this study is to determine the physical activity status of students in science high schools as a function of the variables of dormitory residence, class, and sex. 277 (144 male, 133 female) students of Karacabey Ulviye Matlı Science High School in Bursa province participated in this study. After collecting the demographic data of the participants (class, branch, residence status), the International Physical Activity Questionnaire (Short Form) was used to determine the level of physical activity. During the study, it was found that the data had a normal distribution. Therefore, the Independent Sample T-test and the One-Way ANOVA test were used for statistical analysis. As a result of the statistical analysis, 72.57% of the participants were found to have no or very little physical activity. It was found that 37.9% (105 people) of the participants lived in the dormitory and that 22.85% of them regularly participated in physical activities. It was found that 30.23% of the participants (172 individuals) who did not live in the dormitory regularly participated in physical activities. When analysed by grade level, a significant difference was found between the physical activity levels of the participants (F=2.907, p=0.035). The physical activity levels of female students were found to be lower. (t=6.815, p=0.000). It was found that living in a dormitory did not affect the level of physical activity (t=-0.974, p=0.331). The results of our study show that the level of physical activity of students in science high schools is generally low. It was found that the physical activity level of female students was lower than that of male students. For this reason, it is recommended to increase the efforts to increase physical activities in schools that accept students through central exams.


Fen Lisesi Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
Advances in Health, Sports and Technology Sciences 2023; 1(4): 1-10 DOI: 10.54152/asujshr.1251548

Bu araştırmanın amacı, fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin yurtta kalma, sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre fiziksel aktivite durumlarının belirlenmesidir. Bu araştırmaya Bursa iline bağlı Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesinde öğrenim gören 277 (144 erkek, 133 Kız) öğrenci katılmıştır. Katılımcıların demografik bilgileri (sınıf, branş, yurtta kalma durumu) kaydedildikten sonra fiziksel aktivite düzeyinin belirlenmesi için ‘Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa Form) kullanılmıştır. Araştırmada verilerin normal dağılım gösterdiği belirlendi. Bu nedenle istatistiksel analizler için, ikili karşılaştırmalarda Bağımsız Örneklem T Testi, ikiden fazla gruplu karşılaştırmalarda Tek Yönlü Anova Testi uygulanmıştır. Yapılan istatiksel analizler sonucunda; katılımcıların %72.57’sinin hiç ya da çok az fiziksel aktivite yaptığı belirlenmiştir. Katılımcıların %37.9’unun (105 kişi) yurtta kaldığı tespit edilmiş ve bunların %22.85’inin fiziksel aktivitelere düzenli olarak katıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yurtta kalmayan (172 kişi) katılımcıların ise 30.23’ünün fiziksel aktivitelere düzenli olarak katılım sağladığı belirlenmiştir. Sınıf düzeyi incelendiğinde katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (F=2.907, p=0.035). Kız öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri daha düşük bulunmuştur (t=6.815, p=0.000). Yurtta kalma durumunun ise fiziksel aktivite düzeyini etkilemediği belirlenmiştir (t=-0.974, p=0.331). Araştırmamız sonuçlarına göre, genel olarak fen lisesi öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin de erkek öğrencilerden daha düşül olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle; merkezi sınavlarla öğrenci alan okullarda, fiziksel aktivitelerin artırılmasınavyönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.