Urinary Stone Disease and Renal Microlithiasis In Children: A Single Centre Study
1Aksaray University Training and Research Hospital; Pediatric Nephrology Division
2Aksaray University Training and Research Hospital; General Pediatrics
3Aksaray University; Faculty of Medicine, General Pediatrics
Advances in Health, Sports and Technology Sciences 2023; 1(4): 25-33 DOI: 10.54152/asujshr.1286100
Full Text PDF

Abstract

Nephrolithiasis is a common disorder with increasing prevalence in children. Renal microlithiasis (ML) is defined as a renal hyperechogenic focus smaller than 3 mm in diameter on urinary ultrasound. The clinical importance of ML remains controversial in the pediatric population. The current study evaluated the differences in the demographic data and metabolic abnormalities between children with renal ML and those with overt nephrolithiasis. There were statistically significant differences between the two groups in terms of laterality, number of stones, stone diameter, urinary tract infections, pain at presentation, incidental kidney stones, urine density, hypercalciuria, spot urine uric acid/creatinine ratio, urine sodium/potassium ratio, and potassium citrate therapy (p = 0.02, p = 0.03, p <0.001, p = 0.02, p = 0.04, p = 0.01, p = 0.04, p = 0.02, p <0.001, p = 0.03, p = 0.041, and p = 0.013, respectively). ML may be the first stage in the development of overt nephrolithiasis. Therefore, all patients with urolithiasis, regardless of stone size, should be followed up to prevent complications of the disease and further studies should be performed to assess the management and natural course of ML.


Çocuklarda Üriner Taş Hastalığı ve Renal Mikrolitiyazis: Tek Merkezli Bir Çalışma
1
2
3
Advances in Health, Sports and Technology Sciences 2023; 1(4): 25-33 DOI: 10.54152/asujshr.1286100

Özet
Nefrolitiazis, çocuklarda görülme sıklığı giderek artan yaygın bir hastalıktır. Renal mikrolitiazis (ML), üriner ultrasonda 3 mm'den küçük renal hiperekojenik odak olarak tanımlanır. Pediyatrik popülasyonda ML'nin klinik önemi halen tartışmalıdır. Bu çalışma, çocuklarda renal ML ve aşikar nefrolitiazisli çocukların demografik verileri ve metabolik anormalliklerindeki farklılıkları değerlendirdi. İki grup arasında lateralite, taş sayısı, taş çapı, idrar yolu enfeksiyonu, ağrı ile prezentasyon, rastlantısal olarak saptanan böbrek taşı, idrar yoğunluğu, hiperkalsiüri, spot idrar ürik asit/kreatinin oranı, idrar sodyum/potasyum oranı, ve potasyum sitrat tedavisi alma (p = 0,02, p = 0,03, p<0,001, p = 0,02, p = 0,04, p = 0,01, p = 0,04, p = 0,02, p<0,001, p = 0,03, p = 0,041 ve p = 0.013, sırasıyla) açısından anlamlı fark saptandı. ML, aşikar nefrolitiazisin gelişimindeki ilk basamak olabilir. Bu nedenle, ürolitiazis saptanan tüm hastalar taş boyutuna bakılmaksızın hastalığın komplikasyonlarını önlemek amacı ile takip altına alınmalı ve ML'nin yönetimini ve doğal seyrini değerlendirmek için daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.