Comparison of Recovery Knowledge Levels of Individual and Team Athletes
1Spor Bilimleri Fakültesi, Aksaray Üniversitesi
Advances in Health, Sports and Technology Sciences 2023; 1(4): 34-47 DOI: 10.54152/asujshr.1288115
Full Text PDF

Abstract

In exercise types where physical load intensity is high, fatigue increases in athletes and a significant decrease in sportive performance may occur. An efficient recovery process for athletes after exercise is undoubtedly important for subsequent performances. When studies on recovery are examined in the literature, subjects such as recovery and performance, physiological and psychological effects of recovery, and recovery methods are discussed. However, it has been observed that studies on the level of knowledge of individual and team athletes on recovery and whether the athletes use this knowledge in practice are limited. In this sense, this study was conducted to compare and evaluate the knowledge levels and opinions of individual and team athletes about recovery methods after exercise. A total of 227 participants, 115 individual athletes and 112 team athletes were included in the study. Sports Recovery Knowledge Test (SRKT) scale developed by Aydemir et al. (2020) determined the participants' demographic characteristics, habits, level of knowledge and views on recovery methods. In the analysis of the data, in addition to descriptive statistics, t-tests and ANOVA tests, which are parametric tests, were used to determine the difference between the groups in normally distributed data. In terms of the sports branch, it was determined that 6 (5.2%) of the individual athletes had a weak level of SRKT, 84 (73.1%) were at a moderate level and 25 (21.7%) were at a good level. It was determined that 5 (4.5%) of these values were weak, 86 (76.7%) moderate and 21 (18.8%) good in team athletes. It was determined that the SRKT score was 53.22 points in individual athletes and 54.04 points in team athletes, and there was no statistically significant difference between them (p>0.05). As a result, it can be said that there is no significant difference between the Sports Recovery Knowledge Test levels of individual and team athletes in this study.


Bireysel ve Takım Sporcularının Toparlanma Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması
1
Advances in Health, Sports and Technology Sciences 2023; 1(4): 34-47 DOI: 10.54152/asujshr.1288115

Özet
Fiziksel yüklenme yoğunluğunun yüksek olduğu egzersiz türlerinde sporcularda yorgunluk artarak sportif performansta önemli oranda azalmalar meydana gelebilmektedir. Sporcuların egzersiz sonrası gerçekleştirdikleri verimli bir toparlanma süreci kuşkusuz sonraki performanslar için de önem kazanmaktadır. Literatürde toparlanma ile ilgili çalışmalar incelendiğinde genel anlamda toparlanma ve performans, toparlanmanın fizyolojik ve psikolojik etkileri ile toparlanma yöntemleri gibi konular ele alınmıştır. Fakat bireysel ve takım sporcularının toparlanma konusundaki bilgilerinin ne düzeyde olduğu ve sporcuların bu bilgileri pratikte kullanıp kullanmadıklarına dair çalışmaların kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu anlamda bu çalışma, bireysel ve takım sporcularının egzersiz sonrası toparlanma yöntemleri hakkındaki bilgi düzeylerini ve görüşlerini karşılaştırmak ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 115 bireysel sporcu ve 112 takım sporcusu olmak üzere toplam 227 katılımcı dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak katılımcıların demografik özelliklerini, alışkanlıklarını, bilgi düzeylerini ve toparlanma yöntemleri hakkındaki görüşlerini belirlemek için Aydemir ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilen Sporda Toparlanma Bilgi Testi (STBT) ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklere ek olarak normal dağılım gösteren verilerde gruplar arasındaki farkı belirlemek için parametrik testlerden t-testleri ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Spor branşı bakımından STBT düzeyinin bireysel sporcularda 6’sının (% 5,2) zayıf, 84’ünün (% 73,1) orta ve 25’inin (% 21,7) iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu değerler takım sporcularında 5’inin (% 4,5) zayıf, 86’sının (% 76,7) orta ve 21’inin ise (% 18,8) iyi olduğu tespit edilmiştir. Bireysel sporcularda STBT puanının 53,22 puan, takım sporcularında ise 54,04 puan olduğu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>0.05). Sonuç olarak bu çalışmada bireysel ve takım sporcularının Sporda Toparlanma Bilgi Testi düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı söylenebilmektedir.